Tjenestebeskrivelse veier.

Kommunale veger, plasser og gatelys

Beskrivelse:

Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veger.
Vedlikeholdet blir utført av private entreprenører og Seksjon Drift.
Parkeringsplassene i Resdalen (Børtne og Kåsan) og plassen ved Frilsjøen brøytes deler av vinteren.

Drift og vedlikehold av gatelysnettet langs offenlig vegnett i kommunen. Gatelysene er helt avslått i perioden 1. mai – 1. september.
Målgruppe: Alle trafikkanter som benytter det kommunale vegnettet i Meldal

Samarbeids-partnere: Private entreprenører, Statens vegvesen


Serviceerklæring:

Vi lover:

Ut fra faglig vurdering starter brøyting når det har kommet minimum med snø i henhold til brøyteinstruks, eller ved eventuelle behov pga. av øvrige værforhold.

  • Gjennombrøyting av veier skal normalt være utført før i henhold til brøyteinstruks.
  • Strøing blir utført normalt som punktstrøing, d.v.s at det hovedsakelig strøs i bakker og kryss.
  • Fortau og gangveger skal være like godt brøytet og strødd som kjørevegen.
  • Parkeringsplassene i Resdalen (Kåsan og Børtne) holdes åpne i påska mot avgift.
  • I rimelig grad å sørge for lys i pærene.


Hovedmålet for brøyte- og strøtjenesten er at vegene skal være farbare for biler som er normalt utrustet for vinterkjøring. Under normale værforhold kan trafikantene forvente god fremkommelighet. Under vanskelige værforhold må trafikantene regne med vanskelige kjøreforhold i kortere eller lengre perioder.

Sommervedlikeholdet har som målsetting å sikre god framkommelighet.

For at vi skal kunne oppfylle dette:

  • Må du unngå parkering i kjøre- og gangbanen slik at brøytemannskapet ikke blir hindret i arbeidet sitt.
  • Grunneier skal sørge for å beskjære busker og trær som kan være til hinder for brøytearbeidet.
  • Må naboer til kommunale veger akseptere at det blir lagt igjen snø og strøsand på tilstøtende eiendommer og innkjørsler. Brøyting og snørydding i innkjørsler er den enkeltes ansvar.

Dersom vi ikke innfrir lover vi å prøve å rette på forholdet så snart som mulig etter at vi har fått tilbakemelding fra deg.