Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. januar kl. 01:00

Fra 1.1.2020 blir ikke Meldal kommunes hjemmeside lengre oppdatert

Les mer clear

Tekniske tjenester - vann og avløp

På denne siden finner du nødvendig informasjon og søknadsskjema for bruk innen kommunens vann og avløpstjenester. Hovedoppgaver for vann og avløp, er avløpsnett, beredskap, lekkasjer, tilstoppinger o.l, tømming av private slamavskillere samt kommunal vannforsyning

Serviceerklæring

'Vi lover å ha anlegg som tilfredsstiller sentrale myndigheters krav til drikkevannsforsyning. Forøvrig vises til leveringsvilkår vedtatt 19.12.02.
For at vi skal kunne oppfylle dette viser vi til leveringsvilkår vedtatt 19.12.02 . Dersom det er forhold ved tilbudet du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss, jfr. leveringsvilkår."

Hvordan få tjenesten

Kommunen leverer vann av godkjent kvalitet fram til den enkelte abonnents tilkoblingspunkt. Stikkledning og tilkobling er abonnentens ansvar. Næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3.

Øvrige abonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på bruksareal (NS 3940), samt pris pr. m3.

Vannforsyning skal beskrives og godkjennes i forbindelse med søknad om byggetillatelse.

Søknad om tilkobling til offentlig vannforsyning forøvrig skjer ved brev til kommunen.
Kommunen kan kreve tilkobling til offentlig vannforsyning, jfr. plan- og bygningslovens § 65.

Etter søknad kan ubebodd eiendom nedklassifiseres til fritidsbolig når denne har stått tom i minst 6 måneder, og den åpenbart ikke vil bli tatt i bruk igjen som helårsbolig i overskuelig framtid. Videre kan kommunen etter søknad gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom på grunn av bygningens tilstand fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ny tilknytning krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten.

Vannmåler skal plomberes og montering skal alltid skje av godkjent rørlegger. Rørlegger sender melding til kommunen om montert vannmåler. Huseier betaler monteringen av vannmåleren. Den som vil ha utført analyse av vann fra privat vannforsyning, kan henvende seg til kommunen.

Saksbehandling

Søknadsskjema

Det foreligger ikke eget skjema for søknad om tilkobling til off. avløpsnett eller søknad om nedklassifisering/fritak. Søknad skjer gjennom brev til kommunen eller gjennom byggesøknad.


Søknad og søknadsfrist

:Abonnenten søker om tilkobling ved behov. Tilkoblingspunkt påvises deretter av kommunen. Tilkobling og utarbeiding av melding med målsatt kart/tegning for sending til kommunen skal utføres av autorisert rørlegger. Utførelsen kontrolleres av kommunen.

Søknad sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no

Søknadsbehandling

Svar på søknaden skal foreligge innen kort tid.


Klagemulighet

Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak. Klageorgan er kommunens klagenemnd eller Fylkesmannen (byggesøknad).

Aktuelt regelverk

  • Drikkevannforskriften
  • Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 01.07.2012
  • Sanitærreglement for Meldal kommune – tekniske og administrative bestemmelser vedtatt 19.12.02.
  • Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Meldal kommune vedtatt 19.12.02.
  • Leveringsvilkår for kommunal vannforsyning vedtatt 19.12.02.