Meldal kommune vedtok høsten 2015 en ny samfunnsdel i kommuneplanen. Arbeidsplasser og næringsliv er ett av satsningsområdene i den vedtatte planen.

Det skal oppleves attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Meldal

Vi skal ha et godt samarbeid mellom næringsaktører og offentlige myndigheter ved å:

 • legge til rette for dialog med næringsaktører, næringsforening, næringshage og andre nærings-  og fagsammenslutninger
 • arbeide systematisk for å gi alle barn og unge gode entreprenørholdninger
 • arbeide for å sikre tilgang på fagutdannet arbeidskraft og god tilknytning til kompetanse- og forskningsmiljøene

Team Næring

Næringsarbeidet i Meldal kommune koordineres og ledes av et eget næringsteam. Teamet er nettverksorganisert med kommunalt ansatte som har en «aksje» inn i næringslivet. Teamet rapporterer til formannskapet.

Medlemmer i Team Næring

 • Rådmann Petter Lindseth
 • Ordfører Are Hilstad
 • Avdelingsleder Meldal barne- og ungdomsskole
  Knut Asgeir Berg
 • Kommunalsjef Landbruk og tekniske tjenester
  Siri Eithun
 • NAV Meldal Tove Hellesvik
 • Seksjonsleder kultur Kari Garberg
 • Landbrukssjef Odd Lykkja
 • Bedriftsutvikler Næringshagen i Orkdalsregionen
  Jan Arild Sletvold
 • Koordinator Team Næring Olav Dombu

Næringshagen i Orkdalsregionen

Næringshagen i Orkdalsregionen skal legge til rette for bedriftsetableringer, videreutvikling og vekst i eksisterende bedrifter i Meldal. NiO er en del av det nasjonale Næringshageprogrammet og har et bredt nettverk av ressurspersoner og samarbeidspartnere som kan benyttes av næringslivet.

Næringshagen i Orkdalsregionen tilbyr fritt inntil 10 timer hjelp og rådgivning i forbindelse med etablering av ny virksomhet Meldal. Næringshagen står også til disposisjon ved videreutvikling av eksisterende næringsliv.

Kontakt Næringshagen i Orkdalsregionen

Berit Arntsen er daglig leder og kan kontaktes på telefon 917 50 104 e-post post@orkdalsregionen.com

Se også næringshagens nettsider

Tilskudd / lån fra kommunens næringsfond

Meldal kommune har flere fond med næringsutvikling som formål, bl.a. næringsfond og kraftfond.

Næringsfondet skal nyttes til etablering av ny næringsvirksomhet, og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet kan også brukes til infrastrukturtiltak.

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Hovedformålet er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv med sikte på å fremme sysselsetting og bosetting i Meldal. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak. Det kan søkes om tilskudd og lån.

Virksomheter som får støtte fra fondene, skal ha forretningsadresse i Meldal.

Årets entreprenør i Meldal

Etter forslag på kandidater deler kommunestyret hvert år ut prisen "Årets entreprenør"

Det er vedtatt egne statutter for Meldal kommunes pris til ”Årets entreprenør” Statuttene beskriver blant annet følgende:

 • Formålet med prisen for ”Årets entreprenør” er å stimulere nyskaping og vekst i Meldal kommune.
 • Prisen deles ut hvert år i kommunestyret, pålydende kr 20.000.- samt blomster og diplom.
 • Prisen for ”Årets entreprenør i Meldal” kan deles ut til personer, private foretak, næringsorganisasjoner eller offentlig næringsvirksomhet som anerkjennelse for i løpet av siste år å ha skapt en positiv utvikling for sin egen og/eller andres arbeidsplasser i Meldal.
 • Mottakeren av prisen må ha oppfylt minst ett av følgende kriterier:
  • Skapt/sikret en god sysselsettingsmessig eller økonomisk utvikling i en virksomhet eller næring i Meldal
  • Har utviklet et nytt/forbedret produkt eller tjeneste
  • Har utviklet en ny/forbedret produksjonsmetode
  • Har gått inn i et nytt marked
  • Har en ny/forbedret måte å markedsføre/profilere seg på
  • Satt Meldal på kartet ved å bidra til å profilere Meldal som en attraktiv kommune
  • Har utviklet et godt/forbedret arbeidsmiljø på sin arbeidsplass

Prisvinnere Årets entreprenør i Meldal

2018    LW Entreprenør AS
2017    Nammo NAD AS
2016    Jordet ATV support og entreprenør AS
2015    Prisen ble ikke delt ut
2014    Å gartneri ved Mari og Jan Olav Ree
2013    Erik Dragset
2012    Camilla Vaslag, Stine M. Aasløkk og Gunn Mari Sørløkk (Prosjektet "Bli ny dag")
2011    Orkla Trebrensel AS med Kråkhaugen Flisterminal
2010    AG Tre AS