Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningene fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Hvilke tiltak som er tilskuddsberettiget, og satsene for tilskudd er nærmere beskrevet i vår informasjonsbrosjyre. Denne er en kortversjon av den vedtatte kommunale strategien for bruk av SMIL-midlene.

Søknad sendes inn elektronisk via Altinn. Søknadsfrister er 15. mars og 15. september.

Det er kommunen som innvilger tilskuddet. Arbeidsfristen settes normalt til 3 år, men i særskilte tilfeller kan det søkes om å forlenge fristen ytterligere 2 år.