Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse (2016-2017) - BUA Meldal

Meldal kommune har deltatt i et 2 årig prosjekt i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune hvor hovedmålet var å utvikle gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 8 kommuner har deltatt.

Prosjektet startet i 2016 og ble avsluttet i utgangen av 2017. Med bakgrunn i blant annet "Dette er Meldal - en oversikt", var hovedmålet for Meldal kommune å realisere en utstyrssentral der folk kan møtes, låne sport- og friluftslivutstyr, og oppleve aktiviteter - kjente og ukjente.
 
26.april 2017 inngikk Meldal kommune avtale med den nasjonale BUAordningen, og 4.desember 2017 kunne BUA Meldal åpne dørene. Målet er at fritids- og friluftslivutstyr skal komme flest mulig til gode og inspirere til aktivitet. BUA Meldal har mottatt støtte fra Fylkeskommunen, Bufdir, Løkken Verk sanitetsforening og Meldal sanitetsforening. Følg utviklingen videre på facebook: BUA Meldal.  
 

Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017-2027)

Formålet med programmet er å bidra til langsiktig styrking av kommunenes systematiske arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel.

Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge er prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser og bidrar til innenforskap gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet. Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.

Nye Trøndelag fylkeskommune skal søke. Dersom de blir programfylke, skal de iutvikle samarbeidsavtaler med utvalgte kommuner og samarbeidsaktører. Meldal kommune har vist sin interesse for å delta.