figur%2Bplansystemet_600x332.jpg

Kommunal planstrategi

Kommunen er pliktig til å utarbeide planstrategi minst en gang i hver valgperiode. Planstrategien er kommunens verktøy for å fastsette planarbeidet i valgperioden, og drøfter behovet for å revidere kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Dette er kommunens overordnede plan med mål og strategier for kommunen som samfunn.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan kommunens arealer kan benyttes ved hjelp av plankart med tilhørende bestemmelser.

Her finner du gjeldende kommuneplan:

Handlingsprogram / økonomiplan

Kommunestyret skal selv en gang i året vedta økonomiplan for de kommende 4 år. Planen skal være fullstendig og omhandle hele kommunens virksomhet. Videre skal planen inneholde en oversikt over forventede inntekter og utgifter i perioden, både hva angår drift og investeringer. Planen skal også inneholde avsetninger som er tilstrekkelige til å dekke kapitalutgifter (renter og avdrag på lån), samt avsetning til å møte framtidige utfordringer.

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsprogram, og inngår i den helhetlige styringsdialogen i kommunen.

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner følger opp kommuneplanens arealdel for et mindre område og angir arealbruken mer detaljert.