Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2016 - 2019 en ombygging/nybygg av Meldal Helsetun. Målet er «ny» institusjon i 2020.

I sak KS-040/17 (21.06.2017) vedtok kommunestyret å iverksette forprosjekt som skal utrede og avklare:

  • Innretning og dimensjonering av institusjonsfunksjoner og omsorgsboliger med heldøgns omsorg
  • Lokalisering og arealbehov
  • Finansiering og økonomiske konsekvenser
  • Romprogram og arealplan som grunnlag for byggeteknisk prosjektering
  • Pleiemessige/Tjenestemessige konsekvenser i utbyggingsfasen