Hva er folkehelse?

God helse er en av våre viktigste ressurser, både som Meldalssamfunn og som enkeltindivider. Men god helse er ikke bare fravær av sykdom, det handler også om livsglede, mening og overskudd i hverdagen, også når vi rammes av sykdom.

Folkehelsearbeid handler både om å fremme livskvalitet og trivsel, og om å redusere risiko for sykdom, funksjonsnedsettelse, psykiske og sosiale problemer. Folkehelsearbeidet i Meldal skal bidra til at det legges bedre til rette for at innbyggerne kan ta de gode helsevalgene. Dette innebærer en bred innsats og at alle i kommunen ser sin rolle som folkehelseaktør. 

Folkehelsearbeidet i Meldal er forankret i kommunens visjon og i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Folkehelse utgjør i kommuneplanens samfunnsdel i denne perioden ett av fire satsningsområder og danner med dette et utgangspunkt for overordna mål og strategier for samfunnsutviklingen i Meldal.

5 viktige prinsipper i folkehelsearbeidet

  • utjevne sosiale helseforskjeller
  • "helse i alt vi gjør" (Health in All Policies)
  • bærekraftig utvikling
  • føre-var
  • medvirkning

Folkehelsekoordinator

Meldal kommune har tilsatt en folkehelsekoordinator i 50 % stilling. Stillingen er organisert direkte under kommunalsjef for helse og omsorg. Folkehelsekoordinator skal bidra til at folkehelse fremmes, integreres og koordineres i alle ledd av kommunens drift, tjenester og planarbeid. Som en del av dette arbeidet, inngår også samarbeid med lag og foreninger.