Skattesatser og betaling

Skattesatsen for næringseiendommer, verker og bruk er 7 promille, mens den for boliger og fritidsboliger er 4 promille. Den enkelte hjemmelshaver (eier) vil motta skatteseddel pr. post. Skatten forfaller i to terminer. Faktura blir tilsendt.

Hvordan takseres eiendommen din ?

Takseringen skal være basert på en kombinasjon av fakta og skjønn.  Fakta skal baseres på kvalitetssikret informasjon fra matrikkelregisteret. I matrikkelregisteret hentes det ut følgende informasjon om selve eiendommen :

  • Bygningstype
  • Bruksareal i den enkelte etasje
  • Antall bruksenheter (grunnlag for eventuelt bunnfradrag)
  • Beliggenhet (grunnlag for å plassere eiendommen i korrekt takstsone)

For verker og bruk skal det i tillegg innhentes særskilte opplysninger om installasjoner. Skjønn blir utøvd av takstnemnda ved fastsetting av takseringssjablonger og korreksjonsfaktorer for den enkelte eiendom. Metodikken skal sikre en effektiv gjennomføring av takseringen samtidig som likebehandlingsprinsippet ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Størrelsen på ei tomt for bolig og fritidsbolig beregnes til 1 dekar.

Det fastsettes kvadratmeterverdier for bygningsgrupper. Det er videre fastsatt retningslinjer for vurdering av eiendommens standard, utforming og beliggenhet gjennom normer for bruk av korreksjonsfaktorer.

I Veiledning til skatteseddelen er det beskerevet nærmere hvordan arealene måles opp. Noen bygg har f.eks. rom med lav takhøyde (loft/kjeller), og veiledningen viser også hvordan slike arealer skal måles opp. Enkelte bygg har også underetasje som kan være hhv. «sokkel», «kjeller» eller «underetasje». Veiledningen viser forskjellen mellom disse etasjetypene. I veiledningen finner du også informasjon hvordan skatteseddelen er oppbygd.

Du kan lese mer om takseringsarbeidet i Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune.

For landbrukseiendommer er det ofte mange bygg på eiendommen. I veiledningen finner du litt utfyllende opplysninger om landbrukseiendommer.

Eiendomskart

På karttjenesten kommunekart.com kan du finne fram til aktuell eiendomsinformasjon som er knyttet til kartdata. En innføring i hvordan bruke karttjenesten finner du her. 

Du har adgang til å klage

Dersom du har mottatt skatteseddel og mener denne inneholder faktiske feil, kan du klage.

Skatteseddelen inneholder opplysninger om klageadgang og klagefrist. Hovedregelen er at ligningsmyndighetene er klageinstans for verdigrunnlag fra ligning (formuesgrunnlag fra selvangivelsen din), mens kommunen er klageinstans for klager på taksert eiendom

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Jeg fikk nylig en skatteseddel i posten – hva er egentlig denne? 
Skatteseddelen er en oversikt over de eiendommene du eier og som det kreves eiendomsskatt for i 2017. Opplysningene om eiendommens verdi er basert på enten formuesgrunnlag fra skatteetaten, eller takst vedtatt av skattetakstutvalget i Meldal kommune. Om din eiendom har «formuesgrunnlag» eller kommunalt vedtatt «takst» står angitt nederst i faktarammen på skatteseddelen.

Jeg forstår ikke alt som står på skatteseddelen, kan noen hjelpe meg? 
Ja, dersom det er vanskelig å forstå skatteseddelen (eller annen informasjon) fra Meldal kommune, kan vi kontaktes via telefon, epost eller ved direkte kontakt. Du kan nå oss på telefon 72 49 51 00 mandag til fredag mellom kl 09.00 og 15.00. I samme tidsrom er kommunens servicekontor i Meldal rådhus åpent. Du kan også skrive epost til oss på adressen «eiendomsskatt@meldal.kommune.no».

Er skatteseddelen en regning jeg skal betale? 
Nei, skatteseddelen angir hvor mye du skal betale totalt i 2017. Du vil få to fakturaer i egen sending. Forfall på disse er 3. april og 2. oktober. Dersom du har avtalegiro på eiendomsskatten eller e-faktura, vil du få disse i nettbanken på vanlig måte.

Den skatten jeg skal betale har økt fra i fjor, hvorfor det?  
Det er normalt to grunner til at skatten har endret seg fra 2016. For det første er skatten økt fra 2 til 4 promille av eiendommens verdi, noe som gjør at beløpet dobler seg. For de eiendommene som det er skattegrunnlag fra skatteetaten, er det i tillegg en vekst i formuesverdien fra 2016 (se under)

Boligen min er verdsatt ved hjelp av formuesgrunnlag. Hvordan finner en dette? 
I selvangivelsen din for 2015, er det beregnet en verdi av boligen din («likningsverdi»). Denne inngår i din eventuelle formue, og legges til grunn for skatteetatens formuesskatt. Denne formuen er ikke «omsetningsverdien» av boligen din, men 25 % av forventet omsetningsverdi. Eiendomsskatten beregnes ut fra en forventet omsetingsverdi, og det første tallet du finner på eiendomsskattesedelen for 2017, skal være 4 ganger det tallet du finner i selvangivelsen din.

Når kommunenen legger skatteetatens verdi til grunn, skal det gjøres et fradrag på 20 %. Dette er det andre tallet du finner på eiendomsskatteseddelen din. Den verdien en da kommer fram til, er grunnlaget for eiendomsskatten.

Hvordan beregnes formuesgrunnlaget? 
Det er skatteetaten som beregner formuesgrunnlaget for boligen din. Enklelt sagt, baserer disse beregningene seg på opplysninger om byggets størrelse, alder og en forventet gjennomsnittspris på boliger i vår region. Skatteetaten henter opplsysningene fra offentlige baser, i tillegg til innrapporteringer boligeierne selv har foretatt.

Boligen/fritidsboligen min har ikke formuesgrunnlag men takst, hvorfor det? 
Ikke alle boliger har formuesgrunnlag fra skatteetaten, og disse er taksert av kommunen. Tilsvarende er alle fritidsboliger taksert av kommunen, selv om du finner en likningsverdi for fritidsboligen i selvangivelsen din. Kommunen får ikke tilgang til skatteetatens tall for fritidsboliger.

Jeg er uenig i verdien på boligen/fritidsboligen min. Kan jeg klage? 
Ja, du kan klage på verdifastsettelsen. For formuesgrunnlag rettes klagen til skatteetaten, mens takster vedtatt av kopmmunen behandles av kommunen. På siste del av skatteseddelen er det inntatt opplysnigner om dette.

Jeg er uenig i at det er innført eiendomsskatt, kan jeg klage på dette? 
Etter eiendomsskatteloven, er det kommunestyret som kan vedta at det skal innføres eiendomsskatt, og omfanget av denne. Som hjemmelshaver til boliger/fritidsboliger i Meldal, har en ikke klagerett på kommuestyrets vedtak om å innføre eiendomsskatt og skattesatsen.

Brukes eiendomsskatten til noe bestemt formål? 
Nei, inntektene kommunen har fra eiendomsskatten inngår i den totale finansieriengen av kommunale tjenester. Inntekten er ikke øremerket spesielle formål. For enkelte tjenester er det lovbestemt at brukerne skal betale det tjenestene faktisk koster gjennom kommunale gebyrer. Vann, avløp, renovasjon og feiing er de vanligste «selvkosttjenestene». For øvrige tjenester som skole, eldreomsorg, brannvesen, legetjeneste o.l., inngår eiendomsskatten som en del av kommunens totale finansiering av alle tjenester.

Det er eiendomsskatt i Meldal kommune i dag, men blir det eiendomsskatt i Orkland? 
Vedtak om eiendomsskatt gjøres av kommunestyret i de årlige budsjettvedtakene. Kommunene må samtidig legge økonomiplaner (4-årsbudsjett) for de kommende 4 årene. I økonomiplanen til Meldal kommune, er det lagt opp til eiendomsskatt på dagens nivå til og med 2020. Imidlertid vil jo Meldal kommune opphøre i 2020, og det faktiske budsjettet for 2020 vil bli vedtatt av kommunestyret i Orkland kommune i 2019.

Hvordan den nye Orkland kommune vil håndtere dette, vet vi ikke enda. Dette må/skal de fire kommunene som skal inn i Orkland, arbeide med i de kommende årene. Reglene for eiendomsskatt er slik at kommunene kan vedta forskjeller mellom ulike soner i kommunen, men likebehandlingsprinsippet tilsier at «like tilfeller skal behandles likt». Enkelte større bykommuner har f.eks. eiendomsskatt på boliger i bykjerne/bymessige strøk, og en lavere eller ingen skatt utenfor sentrum. Inntil politikerne har begynt å jobbe med dette/fattet vedtak om dette, kan vi derfor ikke gi et bedre svar pr nå.

Jeg skal bygge meg ny bolig. Blir eiendomsskatten beregnet ut fra hva det koster å bygge boligen? 
Nei, det er ikke kostnaden med å bygge boligen som legges til grunn for eiendomsskatten, men en forventet omsetnignsverdi/salgsverdi. Om du bygger en bolig til 3 millioner, kan eiendomsskattetaksten bli lavere enn dette, om forventet salgsverdi er lavere enn 3 millioner. 

Jeg har «takst» på eiendommen min, er denne interessant for verdivurderingen? 
Det er ulike typer takster med ulike formål. Har du en «salgstakst» fra en takstmann, vil denne ofte både gi vurdering av byggets teknsike stand og en forventing om omsetningsverdi. Takstmannens vurdering av omsetningsverdien, kan være et interessant moment i kommunens verdivurdering. Er taksten utarbeidet til annet formål, er det ikke sikkert den er like relevant. Eksempler på dette kan være en skadetakst, en teknisk nedskriving av bolig på landbrukseiendom (del av landbrukstakst), eller «takst» i form av avtale mellom privatpersoner i forbindelse med arv, skifte o.l.

Regninga på eiendomsskatten er for stor til at jeg kan betale denne samlet, kan jeg få hjelp? 
Ja, dersom du får problemer med å betale fakturaen, vil vi gjerne at du tar kontakt med kommunen om dette.

 

Om bunnfradrag

Kommunestyret har innført bunnfradrag fra 2018, hva betyr det for meg?

Bunnfradraget som er innført er på kr 100.000,- pr boenhet. Dette betyr at eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger for 2018 blir kr. 400,- lavere enn skatten i 2017. Hjemmelshavere til boliger og fritidsboliger vil få ny skatteseddel hvor bunnfradraget framkommer.

For boliger som skattlegges ut fra formuesgrunnlag fra skatteetaten, kan dette grunnlaget endres uavhengig av bunnfradraget. For enkelte eiendommer vil derfor skatten for 2018 kunne bli redusert ytterligere, dersom formuesgrunnlaget reduseres fra foregående år. Tilsvarende kan skatten øke, om formuesgrunnlaget øker fra foregående år.

Hvilke type eiendommer gjelder bunnfradraget for?

Bunnfradraget gjelder boliger og fritidsboliger. Det er ikke bunnfradrag for andre eiendommer (næring, verker og bruk).

Hvordan beregnes bunnfradraget?

Bunnfradraget utgjør en fast kronesats pr boenhet, og det er kommunestyret som vedtar denne satsen. Bunnfradraget trekkes fra den skattetaksten eiendommen tidligere har fått, og effekten er kr 400,- pr boenhet. Skattesatsen for 2018 er 4 promille, og en reduksjon i grunnlaget på kr 100.000,- reduserer skatten med kr 400,-.

Hvor lenge gjelder bunnfradraget?

Bunnfradraget vedtas av kommunestyret årlig, i forbindelse med vedtak om eiendomsskatten for kommende år. Bunnfradraget gjelder derfor bare for 2018, og kommunestyret skal ta stilling til eventuell videreføring senere.

Må jeg gjøre noe selv for å få bunnfradraget?

Nei, dette skal gå automatisk, slik at dette trekkes fra regningene. Du må sjekke skatteseddelen når denne mottas, for å sjekke at de tallene vi har lagt til grunn er riktige.

Hva er forskjellen på boenhet og boligeiendom?

Om en forenkler litt, kan en si at det er en egen, selvstendig boenhet dersom en har eget kjøkken, bad, soverom/alkove, slik at en ikke er avhengig av funksjoner i andre boenheter i hverdagen. En  hybel vil for eksempel kunne dele bad/kjøkken med andre boenheter, og er således ikke «selvstendig» boenhet.

 I de aller fleste tilfellene er bolig og boenhet sammenfallene, ved at det er en boenhet pr eiendom. Unntaksvis kan det være flere boenheter pr eiendom, for eksempel på noen gårdsbruk.

For fritidseiendommer legges til grunn at det er en boenhet, selv om det skulle være anneks eller lignende på eiendommen.

Dersom det i matrikkelen er registrert for eksempel 2 boenheter på eiendommen, vil dette gi to  bunnfradrag. (Disse eiendommene vil oftest også få to sett med kommunale gebyrer). 

Hvordan finner jeg ut hvor mange boenheter det er på eiendommen min?

Kommunen legger i første omgang registreringer i matrikkelen til grunn for dette. Antallet boenheter som er registrert på din eiendom. Vil framkomme av skatteseddelen du får tilsendt. Dersom dette er feil, vil vi be deg kontakte oss, slik at vi får rettet opp i dette.

Hva gjør jeg dersom jeg er uenig i hvor mange boenheter kommunen legger til grunn?

Dersom du mener dette er feil, ber vi om at du tar kontakt med oss, slik at vi får rettet opp i dette. Dersom du etter dette fortsatt mener antallet boenheter er feil, kan du påklage dette.

Kan endring i antall boenheter på min eiendom ha andre konsekvenser enn bare bunnfradrag?

Ja, det kan ha flere utslag. Dersom boligen «deles» i selvstendige «hoved- og bileiligheter», kan dette medføre at skatteetatens formuesgrunnlag endres, samt at det kan påløpe flere kommunale gebyrer der en tidligere har hatt ett.

Hvorfor kommer skatteseddelen/skattelistene senere i år?

Første året bunnfradraget innføres, er fristen for utskriving utvidet fra 1. mars til 1. april.

Hvor får jeg svar om jeg lurer på noe mer?

Ved å henvende deg til Meldal kommune. Du kan gjerne bruke epostadressen postmottak@meldal.kommune.no eller kontakte oss pr telefon.