Meldal kommune eier en god del regulerte boligtomter. Disse er å finne på Å, Meldal sentrum, Storås og Løkken. Det finnes også en god del tomter i privat eie. 

Noen av tomtene ligger i områder med mangelfull teknisk infrastruktur, og enkelte private tomter kan være lovet bort slik at de i realiteten ikke er ledige. Det kan også være knyttet utredningskrav eller rekkefølgebestemmelser til enkelte tomter.

Noen av de kommunale tomtene finner du også på www.finn.no.

Kart over ledige boligtomter

Kartet viser regulerte, ikke bebygde, boligtomter. I kartet kan du zoome inn på det tettstedet du vil undersøke nærmere. Kommunale boligtomter er symbolisert med røde punkt og private med blå. Du kan åpne menyen og kombinere dette kartlaget med annen kartinformasjon som f.eks. reguleringsplaner.

Klikk her for større kart. Boligtomt.GIF

Tomtepriser

Prisen på tomtene er avhengig av hvor lenge det er siden kommunen ervervet og opparbeidet området. For felt som er tilrettelagt fra og med 2015 er prisen satt ut fra kostnadene med erverv og opparbeidelse av det enkelte feltet. Vennligst ta kontakt med kommunen for mer informasjon.


Nytt boligfelt på Å (Stensmoen) 2015 (Priser 2019):

Pris pr. m2 tomtegrunn kr. 65,99. I tillegg kommer utbyggingskostnad pr. tomt med kr. 139.303,-
Prisen blir regulert årlig pr. 01.01. etter endringer i NIBOR-indeksen (årsgjennomsnitt 6 mnd).
Tilknytningsgebyr for vann og avløp, saksbehanlings-, oppmålings- og tinglysningskostnader kommer i tillegg.

Nytt boligfelt i Meldal sentrum (Grefstad) 2015 (Priser 2019):

Pris pr. m2 tomtegrunn kr. 323,64.
Prisen blir regulert årlig pr. 01.01. etter endringer i NIBOR-indeksen (årsgjennomsnitt 6 mnd).
Tilknytningsgebyr for vann og avløp, saksbehanlings-, oppmålings- og tinglysningskostnader kommer i tillegg.

Tomter tilrettelagt før 2010 - priser for 2019:

Boligtomt gnr. 32 bnr. 110: Kr. 72,35/m2
For gjenværende "gamle" tomter i allerede utbygde felt: Kr. 36,17/m2

Prisen blir regulert årlig pr. 01.01. etter endringer i konsumprisindeksen (ks-001/10). (Gjennomsnitt for året)
Tilknytningsgebyr for vann og avløp, saksbehandling-, oppmålings- og tinglysningskostnader kommer i tillegg.